Bổ sung hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng cung cấp cho CIC

by quoc_vu
11 views

Theo quy định mới tại Thông tư 15/2023/TT-NHNN, có 9 nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng mà tổ chức tín dụng cung cấp cho Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), tăng 2 nhóm thông tin so với quy định hiện hành…

Nhiều quy định mới về thông tin tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2025.

BỔ SUNG THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ NỢ XẤU NỘI BẢNG

Theo đó, tổ chức tín dụng cung cấp cho CIC toàn bộ hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ, bao gồm 9 nhóm chỉ tiêu sau.

Thứ nhất, thông tin định danh về khách hàng vay.

Thứ hai, thông tin về người có liên quan của khách hàng vay (đang được cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho khách hàng vay).

Thứ ba, thông tin về cho vay và các hoạt động cấp tín dụng khác (không bao gồm nhóm chỉ tiêu tại (4) và (5).

Thứ tư, thông tin về thẻ tín dụng.

Thứ năm, thông tin mua và ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm tổ chức tín dụng).

Thứ sáu, thông tin về biện pháp bảo đảm cấp tín dụng.

Thứ bảy, thông tin về hoạt động xử lý nợ xấu nội bảng.

Thứ tám, thông tin ngoại bảng.

Thứ chín, báo cáo tài chính năm (theo báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan Thuế hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán) của khách hàng vay là doanh nghiệp.

Tổ chức tự nguyện cung cấp cho CIC toàn bộ hoặc một phần hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng nêu trên cơ sở hợp đồng trao đổi thông tin với CIC.

Ngoài ra, việc cung cấp thông tin tín dụng này được thực hiện dưới dạng các tệp dữ liệu điện tử theo Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.

Trường hợp một số nhóm hoặc toàn bộ các nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng không thể cung cấp được dưới dạng các tệp dữ liệu điện tử, tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện có thể cung cấp bằng văn bản trên cơ sở thống nhất với CIC.

5 HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

Theo Điều 7 Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động thông tin tín dụng như sau.

Thu thập, cung cấp, trao đổi, sử dụng trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật nhà nước.

Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng sai đối tượng hoặc cho bên thứ ba trái quy định của pháp luật.

Lợi dụng các hoạt động thông tin tín dụng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cản trở hoạt động thu thập và khai thác thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

Hiện hành tại Thông tư 03/2013/TT-NHNN (sửa đổi tại Thông tư 27/2017/TT-NHNN), các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho CIC toàn bộ Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 03/2013/TT-NHNN và được phân thành các nhóm chỉ tiêu sau:

– Thông tin nhận dạng;

– Thông tin hợp đồng tín dụng;

– Thông tin quan hệ tín dụng;

– Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;

– Thông tin bảo đảm tiền vay;

– Thông tin tài chính năm của khách hàng vay là doanh nghiệp, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính;

– Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp.

Nguồn : VnEconomy

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games