Xây dựng, phát triển văn hóa, con người An Giang

by quoc_vu
108 views

 – Đảng ta xác định, phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa chủ yếu vào việc phát huy tối đa nhân tố con người; lấy con người là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Vì vậy, năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành văn hóa – thể thao và du lịch (VH-TT&DL) xác định việc xây dựng văn hóa, con người An Giang phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại là nhiệm vụ quan trọng.

Phát huy bản sắc dân tộc 

Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của văn hóa, nhất là những phẩm chất của văn hóa Việt Nam. Đó là tinh thần yêu nước và tiến bộ, trong đó nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm hướng đến mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên.

Biện chứng với “tiên tiến” là “bản sắc dân tộc” – đó là bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Những giá trị bền vững đó được hình thành, phát triển và định hình, trở thành cốt cách của dân tộc Việt Nam. 

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Lấy con người là trung tâm của phát triển và được chia sẻ những thành quả của quá trình phát triển kinh tế”. Cần thực hiện tốt hơn các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, phúc lợi văn hóa, an ninh văn hóa, an ninh con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Tăng đầu tư của nhà nước và xã hội cho phát triển sự nghiệp văn hóa; đổi mới cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Hoàn thiện và bổ sung các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa đúng định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Những năm qua, dưới ánh sáng “soi rọi” của Đề cương về văn hóa Việt Nam, việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người An Giang được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị lãnh, chỉ đạo theo hướng phát triển toàn diện, đạt các giá trị chân – thiện – mỹ, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Đặc biệt, để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, chuyên đề năm 2023 được xây dựng trên tinh thần gắn nội dung học tập và làm theo Bác với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, thực hiện Đề cương về văn hóa Việt Nam và chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, chú trọng nội dung về tôn trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương An Giang; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, khuynh hướng vi phạm văn hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng gia đình, xã, phường, thị trấn, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu dân cư có đời sống văn hóa lành mạnh.

Khơi dậy khát vọng phát triển 

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khánh Hiệp, để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người An Giang trong tình hình mới và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở VH-TT&DL tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt sâu sắc, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn hóa. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tập trung cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể phù hợp thực tiễn của tỉnh. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa; phát huy các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng và phát triển văn hóa An Giang gắn với nền văn hóa Việt Nam.

Tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tinh hoa văn hóa – nghệ thuật nhằm bồi đắp, bổ sung những giá trị văn hóa mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tích cực đấu tranh, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại. Chú trọng phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung…

Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức đa dạng nhằm tác động mạnh mẽ đến quá trình xây dựng con người mới ở An Giang với những đức tính tốt đẹp, lối sống lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội. Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, sức mạnh của con người Việt Nam; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, chung tay xây dựng quê hương An Giang phát triển bền vững… 

THU THẢO

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/xay-dung-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-an-giang-a357403.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games