Học và làm theo Bác để nhân lên những điều tử tế, tốt đẹp!

by quoc_vu
14 views

 – Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thông suốt từ cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Đảng bộ An Giang chủ động triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất. Thông qua nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh gặt hái được kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung, biên soạn và triển khai học tập chuyên đề trong toàn tỉnh. Việc lựa chọn nội dung, xây dựng chuyên đề được thực hiện với tinh thần tự lực biên soạn, triển khai và chủ động tổ chức thực hiện – đảm bảo chuyên đề được triển khai ngay từ ngày đầu, tháng đầu hàng năm.

Ảnh: GIA KHÁNH

Cụ thể, năm 2022, An Giang lựa chọn chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Năm 2023, lựa chọn chủ đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá, trong đó, tập trung triển khai thực hiện: Nâng cao văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng; đề cao văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, để việc nêu gương trở thành hành động tự giác “Văn hóa nêu gương”; xây dựng văn hóa “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; tôn trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, khuynh hướng vi phạm văn hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xây dựng gia đình, xã, phường, thị trấn, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu dân cư có đời sống văn hóa lành mạnh.

Các cấp, ngành trong tỉnh đều chủ động tổ chức triển khai, xác định giải pháp cụ thể xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung chuyên đề của tỉnh; tổ chức làm theo và nêu gương bằng những việc cụ thể, thiết thực; định kỳ tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác (mỗi năm giới thiệu cho báo chí trong tỉnh và Trung ương tuyên truyền, nhân rộng trên 150 điển hình). Trong quá trình tổ chức thực hiện, tỉnh luôn chú trọng phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, hợp lý. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, bệnh thành tích; thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm.

Việc triển khai học tập và làm theo Bác được các ngành, các cấp trong tỉnh tận dụng tối đa nền tảng công nghệ để lồng ghép, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tăng cường hướng dẫn và động viên mọi người cùng tham gia tương tác về chủ đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phương thức tiếp cận thường xuyên, liên tục cả đọc, nghe, xem… cứ đều đặn như vậy, đã góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, câu chuyện về Bác và gương điển hình trong học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong toàn xã hội; làm cho việc học và làm theo Bác không chỉ là phong trào, mà từng bước trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, tạo ra chuyển biến tích cực, thực chất trong xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để phát huy vai trò nêu gương, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong tỉnh thường xuyên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao bằng việc làm, hành động cụ thể, thiết thực với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Mặc dù trước bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, biến khó khăn thành cơ hội để phát triển.

Với tư duy và tầm nhìn mới, cách làm sáng tạo, các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp. Nhờ vậy, năm 2022, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển với 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh (từ 1 – 1,2%/năm); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, nội chính, dân vận được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng được nâng cao.

Chuyến xe tình thương “0 đồng”. Ảnh: Đức Toàn

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tăng cường lắng nghe và đối thoại với nhân dân, như: Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”; triển khai Đề án tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội…

Qua đó, những vấn đề bức xúc nảy sinh đều được tổng hợp hàng ngày, hàng tuần; kịp thời phản ánh đến cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để tập trung giải quyết hoặc đề xuất xử lý; kết quả giải quyết được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh để người dân biết và giám sát.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, không né tránh và luôn tôn trọng sự thật; việc kịp thời nắm bắt và phối hợp xử lý tốt, ngay từ sớm các vấn đề bức xúc nảy sinh đã góp phần thiết thực củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Bên cạnh nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên trong tỉnh còn phát huy vai trò nêu gương trong tham gia an sinh xã hội. Hưởng ứng phát động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hàng năm, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đều tích cực thực hành tiết kiệm, tham gia đóng góp tự nguyện ít nhất 1.000 đồng/ngày.

Số tiền thu được từ nguồn tiết kiệm này được điều tiết, như: Quỹ Xã hội công đoàn chăm lo cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho đối tượng chính sách, thương binh, liệt sĩ, gia đình có công; Quỹ Khuyến học chăm lo cho học sinh nghèo hiếu học; Quỹ Vì người nghèo chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Sự nêu gương bằng việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã khích lệ, động viên tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh cùng chung tay phát triển kinh tế – xã hội. Để rồi khi nhắc đến An Giang, mọi người sẽ nhớ đến vùng đất ấm áp nghĩa tình với rất nhiều mô hình thiện nguyện, nổi bật, như: “Mô hình xe chuyển bệnh miễn phí” (tính đến tháng 4/2023, toàn tỉnh có 280 xe chuyển bệnh từ thiện); mô hình “Bếp ăn 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”; bếp ăn từ thiện tại bệnh viện; “Tổ cất nhà từ thiện”, “Tổ đổ cột bê-tông, cất nhà Đại đoàn kết”, “Tổ xây cầu nông thôn”; “Khu dân cư Đại đoàn kết gắn với công tác giảm nghèo, an sinh xã hội”; “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”…

An Giang còn được nhớ đến với những nông dân chân chất, mộc mạc, “một nắng hai sương” trên ruộng đồng, dù cuộc sống chưa hết khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng hiến đi phần đất đai sinh kế của bản thân, gia đình làm đường, cất trường học, bệnh viện… Ai có nhiều đóng góp nhiều, ai có ít đóng góp ít, không có vật chất thì đóng góp bằng ngày công lao động.

Hoặc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Chạy xe hút đinh trên đường; vá xe miễn phí; tự nguyện vá đường… Đó chỉ là một vài điển hình tiêu biểu trong hàng trăm, hàng ngàn người tốt, việc tốt, đủ mọi thành phần, lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc… Xuất phát từ tình cảm, tấm lòng luôn hướng đến học tập và làm theo Bác, họ góp phần nhân lên ngày càng nhiều việc làm tử tế, tốt đẹp trên địa bàn tỉnh.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, với quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tin tưởng rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả thiết thực; ngày càng thấm sâu, lan tỏa “như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn”. Khi những điều tử tế, tốt đẹp trong cuộc sống ngày càng được phát huy, sẽ góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh và cuộc sống của người dân An Giang ngày càng ấm no, hạnh phúc.

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/hoc-va-lam-theo-bac-de-nhan-len-nhung-dieu-tu-te-tot-dep–a363384.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games