An Giang thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022

by quoc_vu
50 views

 – UBND tỉnh An Giang đã có Công văn 128/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP, ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc mức thu học phí của năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 đúng theo quy định tại Nghị quyết 165/NQ-CP, ngày 20/12/2022 của Chính phủ.

Đối với các cơ sở giáo dục đã triển khai thu học phí năm học 2022-2023 theo mức thu quy định tại Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND, ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh An Giang, thì hoàn trả lại khoản thu học phí chênh lệch theo quy định.

Đối với những trường hợp khó khăn về nguồn kinh phí hoạt động, đề nghị các cơ sở giáo dục báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định gửi Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh An Giang xem xét, hỗ trợ theo khả năng cân đối ngân sách địa phương, nhằm đảm bảo kinh phí thực hiện các hoạt động chuyên môn tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

Đối với học phí của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 theo đúng quy định; thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản mức thu học phí đến học sinh, sinh viên và phụ huynh.

HỮU HUYNH

Nguồn thông tin : https://baoangiang.com.vn/an-giang-thu-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023-bang-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2021-2022-a355535.html.

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games