Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, đáp ứng nghiệp vụ thông quan

by quoc_vu
26 views

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được nêu trong Quyết định số 1105 về Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023…

Tổng cục Hải quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hải quan số tiến tới mô hình hải quan thông minh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định 1105/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023 (Quyết định 1105).

Theo đó, các mục tiêu chính, quan trọng trong năm 2023 là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan thông qua việc triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số theo Quyết định số 2212/QĐ-BTC ngày 4/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 

Trong năm 2023, tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan, đề xuất phê duyệt chủ trương dự án số 2 thuộc Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Theo đó, trong năm 2023, Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản pháp lý, đề án và triển khai các giải pháp kỹ thuật tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Đồng thời, “xây dựng và triển khai các nền tảng ban đầu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản trị nội ngành; trong đó, tập trung hoàn thành việc rà soát, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ làm cơ sở cho việc triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý nội ngành”, Tổng cục Hải quan nêu rõ.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng sẽ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyển đổi số được phân công thực hiện tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 và Quyết định số 776/QĐ-BTC ngày 12/04/2023 của Bộ Tài chính.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong thực hiện chuyển đổi số, trong năm 2023, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ cụ thể.

Cụ thể, một là, triển khai công tác chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan; tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số gồm: xây dựng và triển khai dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan và nghiên cứu, đề xuất trình Bộ Tài chính phê duyệt dự án số 2 thuộc hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Ngành hải quan cũng hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng hải quan số; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Hai là, hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành hải quan.

Đẩy mạnh việc kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu với hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Ba là, hỗ trợ và đẩy mạnh chuyển đổi số của các bộ, ngành đồng bộ với chuyển đổi số về nghiệp vụ hải quan; đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Bốn là, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản lý nội ngành, thực hiện rà soát và xây dựng quy trình tổng thể về công tác quản trị nội ngành và quy trình nhánh để phục vụ việc số hóa quy trình nghiệp vụ.

Rà soát danh mục các báo cáo, các văn bản quản lý nội ngành của Tổng cục Hải quan cần được số hóa. Trên cơ sở đó, xây dựng và đề xuất trình Tổng cục phê duyệt hình thức điện tử của các báo cáo và các văn bản quản lý nội ngành; xây dựng danh mục các chỉ tiêu thông tin (data element) phục vụ công tác quản lý nội ngành…

Tổng cục cũng xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể đối với các nội dung về: hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số; phát triển nền tảng; phát triển cơ sở dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin; hoàn thiện môi trường pháp lý và quy trình, thủ tục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành hải quan; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành hải quan…

 

Năm 2022, Tổng cục Hải quan triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số của ngành hải quan. Trong đó, tổng cục thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan; các cục hải quan tỉnh, thành phố cũng nghiên cứu, xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp cục… 

Thời gian qua, với những nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hải quan số tiến tới mô hình hải quan thông minh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan giữ vị trí “quán quân” 6 năm liên tiếp tính từ năm 2016 về Chỉ số cải cách hành chính trong khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính.

Nguồn : VnEconomy

You may also like

Free WordPress Themes, Free Android Games